Bookmark and Share

Kultūrpolitika

Latvijas valsts kultūrpolitika

2006. gada 18. aprīlī LR Ministru kabinets apstiprināja jaunu ilgtermiņa politikas pamatdokumentu kultūras jomā - "Valsts kultūrpolitikas vadlīnijas 2006.-2015. "Nacionāla valsts"". Valsts kultūrpolitikas vadlīniju virsmērķis ir veidot Latviju kā mūsdienīgu nacionālu valsti Eiropas un pasaules kultūru daudzveidībā. Šis dokuments iezīmē ilgtermiņa pamatnostādnes un pagrieziena punktu nacionālās kultūras attīstībai nākamajos 10 gados, un vienlaikus tas ir Latvijas valsts un sabiedrības attīstības vīzijas redzējums caur kultūrpolitikas prizmu.

Kultūra šī jēdziena visplašākajā nozīmē ir visu to īpašo garīgo, materiālo, intelektuālo un emocionālo īpašību kopums, kas piemīt kādai sabiedrībai vai sociālai grupai, un līdzās mākslai un literatūrai ietver sevī arī dzīves un līdzāspastāvēšanas veidus, vērtību sistēmas, tradīcijas un uzskatus. Valsts kultūrpolitikas vadlīnijās 2006. - 2015. mēs piedāvājam jaunu, starpnozarisku kultūrpolitikas redzējumu, lai parādītu, kā kultūras klātbūtne iespaido katra cilvēka dzīves kvalitāti un kopumā ietekmē valsts un sabiedrības attīstību dažādos tās sektoros: tautsaimniecībā, izglītībā, vidē un teritoriālajā attīstībā, ārlietās, nodarbinātībā un sociālās nevienlīdzības mazināšanā.

Vadlīnijās formulēti septiņi stratēģiskie mērķi Latvijas kultūrpolitikas attīstībai nākamajiem desmit gadiem:
1. Stiprināt nacionālo identitāti un Latvijas pilsoniskās sabiedrības saliedētību, uzturot un no jauna radot kopējas nacionālās kultūras vērtības.
2. Pilnveidot sadarbību starp kultūras un tautsaimniecības nozarēm Latvijas kultūras daudzveidības veicināšanai un radošās ekonomikas ilgtspējīgai attīstībai.
3. Veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai un stimulēt tiekšanos pēc izcilības
4. Sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību visā Latvijas teritorijā, nodrošinot tiesības uz kvalitatīvu dzīves telpu visiem valsts iedzīvotājiem.
5. Attīstīt un pilnvērtīgi izmantot kultūras potenciālu indivīdu izglītošanai visa mūža garumā, sekmējot uz humānām vērtībām balstītas zināšanu sabiedrības veidošanos.
6. Sekmēt dialogu un saprašanos starp kultūrām un nācijām, bagātināt Latvijas kultūras dzīvi, aktīvi līdzdarbojoties starptautiskajos kultūras procesos un sadarbības tīklos.
7. Veidot uz zināšanām un informācijas un komunikāciju tehnoloģijām balstītu un uz rezultātiem virzītu kultūrpārvaldību un veicināt kultūras decentralizāciju.

Vadošā valsts pārvaldes iestāde kultūras nozarē ir Kultūras ministrija (http://www.km.gov.lv/), kas aptver autortiesību, kultūras pieminekļu aizsardzības, arhīvu, arhitektūras, tautas mākslas, teātra, mūzikas, muzeju, bibliotēku, vizuālās mākslas, grāmatniecības, literatūras, kinematogrāfijas un kultūrizglītības apakšnozares. Kultūras ministrijas kompetencē ir izstrādāt kultūras politiku, kā arī organizēt un koordinēt kultūras politikas īstenošanu.

Kultūras projektu finansēšanu nodrošina Valsts Kultūrkapitāla fonds, kura mērķis ir veicināt līdzsvarotu visu kultūras un mākslas nozaru jaunrades attīstību un kultūras mantojuma saglabāšanu valstī saskaņā ar valsts kultūrpolitikas vadlīnijām. Fonda uzdevumi ir piesaistīt, uzkrāt, pārvaldīt un sadalīt līdzekļus kultūras projektu īstenošanai un mūža stipendijām izciliem kultūras un mākslas darbiniekiem par mūža ieguldījumu kultūras un mākslas attīstībā.

SAITES
Valsts Kultūrkapitāla fonds - [LV] [EN]
Latvijas Republikas Kultūras ministrija - [LV] [EN]